Νέα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού και μόνο, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive