Αποτελέσματα

Κατά την υλοποίηση του έργου EnFinCap, τα πιθανά κενά και οι ανάγκες χρηματοοικονομικής παιδείας θα εντοπιστούν, μέσω επιτραπέζιας και επιτόπιας έρευνας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εθνική κατάσταση της τέχνης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα μικρο-εκπαιδεύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των γυναικών μικροεπιχειρηματιών. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα φιλοξενηθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες του έργου.

Αποτέλεσμα 1

Χαρτογραφήστε τις υπάρχουσες ικανότητες στις χώρες εταίρους σχετικά με τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό «γραμματισμό», τις υπάρχουσες ικανότητες, τη γνώση

Κατά την αρχική φάση του έργου, θα διεξαχθεί έρευνα γραφείου για την κατάσταση κάθε χώρας με βάση τις δεξιότητες των γυναικών επιχειρηματιών. Ο επικεφαλής του παραδοτέου θα αναπτύξει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μεταφραστεί σε όλες τις εθνικές γλώσσες. Κάθε εταίρος θα πρέπει να διεξάγει έρευνα γραφείου στη χώρα του και στη συνέχεια να προετοιμάσει μια εθνική έκθεση, με βάση το υπόδειγμα που θα του παράσχει ο επικεφαλής. Οι δύο έρευνες που θα διεξαχθούν θα απορρέουν από δύο ξεχωριστούς στόχους: ο πρώτος είναι η χαρτογράφηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και του ήδη αναπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε χώρα, και ο δεύτερος είναι ο εντοπισμός των ελλείψεων δεξιοτήτων και γνώσεων των γυναικών μικροεπιχειρηματιών. Μια τελική ανάλυση θα εκπονηθεί με τη συμβολή και την ανατροφοδότηση όλων των εταίρων.

Αναφορά τρέχουσας κατάστασης

Ανάλυση δεξιοτήτων

Στατιστική αξιολόγηση και εντοπισμός κενών

Αποτέλεσμα 2

Μια πλατφόρμα (με online  μάθημα) που θα διασφαλίζει ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποκτούν
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού γραμματισμού (+ ηλεκτρονικό εγχειρίδιο)

Σε αυτό το στάδιο, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα με ένα διαδικτυακό μάθημα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες θα αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Θα διεξαχθεί έρευνα γραφείου με βάση αυτά τα στοιχεία. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με ένα ολοκληρωμένο μάθημα, το οποίο θα είναι συμβατό με τις αρχές της μικρο-εκπαίδευσης, μια σύντομη και περιεκτική διαδικασία κατάρτισης.

Αποτέλεσμα 3

Δημιουργήστε εκπαιδευτικό υλικό και αναπτύξτε και εφαρμόστε μια πλατφόρμα και ένα μάθημα μέσω "βραχυπρόθεσμης εκπαίδευσης προσωπικού"

Κατά τη διάρκεια του τρίτου αποτελέσματος, ο επικεφαλής, με τη συμβολή όλων των εταίρων, θα διεξάγει έρευνα γραφείου σχετικά με τις μικρο-εκπαιδεύσεις και θα προετοιμάσει το περιεχόμενο για το ηλεκτρονικό μάθημα με βάση το θέμα. Ο επικεφαλής του αποτελέσματος θα πρέπει να προετοιμάσει το πρότυπο για ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο θα δοθεί σε όλους τους εταίρους, και ο καθένας θα πρέπει να προετοιμάσει ένα κεφάλαιο με βάση τα εθνικά δεδομένα. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο θα αποτελέσει τον κορμό του εκπαιδευτικού υλικού. Μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση της τελικής μορφής του ηλεκτρονικού εγχειριδίου

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive