EnFinCap

Предприемачество и финансов капацитет за жените

Относно EnFinCap

Целите на проекта отразяват реалните предизвикателства на пазара на труда и политическите директиви, както и реалните нужди на жените „микро“ предприемачи, които забелязахме в предишни интервюта с тях. Целите са предназначени да създадат положителни ефекти за отделните лица, както и за организациите и другите заинтересовани страни. Целта на EnFinCap е да даде възможност на жените (независими) микропредприемачи с компетенции, знания и самочувствие, за да поемат отговорност за живота си и да създадат сигурно бъдеще за себе си и семействата си.

Резултат 1

Картирайте съществуващите компетенции в страните партньори по предприемаческа и финансова "грамотност", съществуващи компетенции, знания

Резултат 2

Платформа (с електронен курс), която ще гарантира, че жените предприемачи ще придобият
знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството и финансовата грамотност (+ електронен учебник)

Резултат 3

Създаване на материали за обучение и разработване и прилагане на платформа и курс чрез „краткосрочно обучение на персонала“

Партньорство

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive