EnFinCap

Предприемачество и финансов капацитет за жените

Относно EnFinCap

Целите на проекта отразяват реалните предизвикателства на пазара на труда и политическите директиви, както и реалните нужди на жените „микро“ предприемачи, които забелязахме в предишни интервюта с тях. Целите са предназначени да създадат положителни ефекти за отделните лица, както и за организациите и другите заинтересовани страни. Целта на EnFinCap е да даде възможност на жените (независими) микропредприемачи с компетенции, знания и самочувствие, за да поемат отговорност за живота си и да създадат сигурно бъдеще за себе си и семействата си.

Резултат 1

Картирайте съществуващите компетенции в страните партньори по предприемаческа и финансова "грамотност", съществуващи компетенции, знания

Резултат 2

Платформа (с електронен курс), която ще гарантира, че жените предприемачи ще придобият
знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството и финансовата грамотност (+ електронен учебник)

Резултат 3

Създаване на материали за обучение и разработване и прилагане на платформа и курс чрез „краткосрочно обучение на персонала“

Партньорство

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-SI01-KA220-VET-000034638

Copyright © 2022 EnFinCap. All Rights Reserved.
Powered by Innovation Hive